Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností RHINESTONE, s.r.o. , IČ 27217541, Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíle C, číslo vložky 105223, adresa: Praha 6, Národní obrany 37, PSČ 160 00, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679)

Subjekt údajů je informován o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu.

a)  na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
b)  na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 15 GDPR
c)  na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
d)  na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
e)  na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)
právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

a) důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o získání odborných informací o předmětu zájmu nabízeného Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
b) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
c) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
d) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,